Maandag - Vrijdag - 9:00 - 18:00, Zaterdag - 9:00 - 12:00

De juiste man of vrouw op de juiste plaats? Phoenix Projecten BV draagt graag bij aan een succesvolle werving en selectie.

Phoenix Projecten BV richt zich specifiek op de doelgroep allochtonen vanuit de gedachte dat culturele diversiteit in organisaties bepalend is voor het succes van de organisatie in een multiculturele samenleving.

De werving van allochtonen vereist een speciale aanpak. Bij werving van kandidaten maakt Phoenix Projecten BV gebruik van diverse formele en informele wervingskanalen. Ons streven is langs zo kort mogelijke wegen en met zo min mogelijk drempels geschikte kandidaten voor vacatures te werven. Bij de werving van sollicitanten maken wij gebruik van ons eigen sociaal en professioneel netwerk. Ook heeft Phoenix Projecten BV een gevarieerd bestand van werkzoekenden met MBO-, HBO-, of academische opleiding.

Wij informeren u graag nader over onze selectie programma's en brengen op uw verzoek geheel vrijblijvend een offerte uit.

Advisering

Phoenix Projecten BV adviseert overheden, instellingen en management van groot-, midden- en kleinbedrijf met betrekking tot de invoering van diversiteit in organisaties. Het allochtone bevolkingsaandeel neemt toe en zal steeds blijven toenemen. Dit heeft gevolgen voor allerlei aspecten van de Nederlandse samenleving o.a.: verzorging en verpleging, onderwijs, personeelsbeleid en marktaandeel. Signalering alleen is niet voldoende.

Om alert te reageren op deze toenemende diversificatie en sturing te geven aan organisatie en beleid, hebben bedrijven en organisaties behoefte aan adequate informatie. Informatie verkregen uit gericht onderzoek ondersteunt beslissingen op micro-, meso- en macroniveau. Phoenix Projecten BV verricht in opdracht onderzoeken.

Wij verzorgen het gehele onderzoekstraject, per moment of over een langere periode. Deelonderzoeken behoren ook tot de mogelijkheid. Uit deze onderzoeken vloeit als eindproduct altijd een praktische advisering voort.

De opdrachtgever wordt nauw betrokken bij elke fase van het onderzoek. Vanuit de vraagstelling van de opdrachtgever wordt de onderzoeksopdracht vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd. In overleg met de opdrachtgever worden de onderzoeksmethoden gekozen. De opdrachtgever geeft de frequentie aan van rapportagemomenten in het onderzoekstraject. De uit het onderzoek verkregen resultaten worden vertaald in heldere en praktische adviezen.

Nazorg

De nazorg zal vooral in de eerste instantie na de plaatsing een intensief karakter hebben omdat: juist in deze periode, er veel onduidelijkheden zijn en de cliënt veel vragen kan hebben. Met alle mogelijke vragen m.b.t. werktijden, overwerk, loon- onkostenvergoeding, bedrijfsregels etc. kan de cliënt bij de consulent van Phoenix terecht. Een belangrijke taak is het begeleiden van de cliënt m.b.t. het nakomen van afspraken met instellingen, uitkeringsinstanties zoals Gemeente, DWI en UWV werkbedrijf.